SCHVÁLENÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1.1.2019 (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov - rekreačné poukazy, daň z poistenia a iné)

Od januára 2019 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov prijaté v roku 2018 a iné daňové zákony.

Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1. 1. 2019.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Bezplatné 30-dňové poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky
 • Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty
 • Videoškolenie: Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Program

SCHVÁLENÁ Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 - schválené zmeny v tejto oblasti napríklad:

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
 • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7) – významná zmena pre všetky zdaniteľné osoby;
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9);
 • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán);
 • nové kritériá na počítanie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.) napr. autá a ich použitie na súkromné účely;
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra t.j. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);

 

  • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;
 • rozšírenie zoznamu prílohy z 10 % sadbou DPH na ubytovacie služby (schválené v NRSR)23.10.2018;

 

 •  

Novely zákona o dani z príjmov prijaté v r. 2018, resp. pripravované na r. 2019:

 • Zákona č.209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní – nepriama novela zákona o dani z príjmov od 1.9.2018 o úprave nákladov v odbornom vzdelávaní;
 • Zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z.z od 1. 1. 2019 – väzba na daňové výdavky v zákone o dani z príjmov;
 • Zákona č. 112/2018 úľava na dani pre registrované podniky a špecifiká DPH;
 • Rekreačné poukazy upravené v novele zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu schválené od 1. 1. 2019 – kedy vzniká nárok/povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy, ktorých zamestnávateľov sa týka povinnosť ich poskytnutia, dopad na zamestnanca z pohľadu zdanenia, oslobodenia, pravidlá ich použitia a iné;

 

 • Na čo sa pripraviť pri prechode na systém eKASA 2019 (novela zákona o Elektronických registračných pokladniciach) – stručný informácia (fungovanie eKasy, ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc)

Na čo sa pripraviť pri prechode na systém e-KASA 2019 (novela zákona o elektronických registračných pokladniciach) – stručná informácia (fungovanie e-Kasy, ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc)

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
20.11.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
84 €Zrealizované
10.1.2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner