NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2019 (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, info e-Kasa)

Od januára 2019 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov prijaté v roku 2018 a iné daňové zákony.

Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1. 1. 2019.

Program

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 – pripravované zmeny v tejto oblasti napríklad:

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistrovaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň ex lege (§ 4);
 • nová úprava definície obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane – § 8 a § 9);
 • implementácia poukážkovej smernice EÚ – zavedenie nových pravidiel pri predaji tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane, o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby – § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov – § 38 ods. 5;
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra, t. j. doklad z ERP [§ 69 ods.12 písm. f) a g)];
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje za daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;
 • rozšírenie zoznamu prílohy s 10 % sadzbou DPH na ubytovacie služby (schválené v NR SR) 23. 10. 2018

 

Novely zákona o dani z príjmov prijaté v r. 2018, resp. pripravované na r. 2019:

 • č.209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní – nepriama novela zákona o dani z príjmov od 1. 9. 2018 o úprave nákladov v odbornom vzdelávaní;
 • o dani z poistenia č. 213/2018 Z. z. od 1. 1. 2019 – väzba na daňové výdavky v zákone o dani z príjmov;
 • rekreačné poukazy upravené v novele zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu od 1. 1. 2019 – kedy vzniká nárok/povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy, ktorých zamestnancov sa to týka, dosah na zamestnanca z pohľadu zdanenia a iné.

 

Na čo sa pripraviť pri prechode na systém e-KASA 2019 (novela zákona o elektronických registračných pokladniciach) – stručná informácia (fungovanie e-Kasy, ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc)

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eúr na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
20.11.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
84 €Kúpiť
10.1.2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
84 €Kúpiť

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner