Ste úplný začiatočník vo verejnom obstarávaní? Vyškolíme Vás!

Cieľom tohto seminára je komplexne pomôcť obciam, mestám alebo príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií nedávno nastúpili, prípadne v nich pôsobia len veľmi krátko. Ak potrebujete pomôcť zorientovať sa v zložitej spleti ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zúčastnite sa jednodňového seminára s Ing. Dagmar Melotíkovou, ktorá vám pomôže pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke úradu pre verejné obstarávanie a na stránke elektronického trhoviska.

Program

Prípravná fáza verejného obstarávania

 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
 • výber postupu verejného obstarávania,
 • opis predmetu zákazky,
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,
 • nastavenie podmienok účasti,
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk


Vyhodnotenie verejného obstarávania

 • otváranie ponúk,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponúk a kritérií,
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk,
 • konflikt záujmov,


Výsledok verejného obstarávania

 • uzavretie zmluvy,
 • podpísanie dodatkov,
 • Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedná prestávka

12.00 – 15.00 prednáška

  

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
15.5.2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
96 €Zrealizované

Funkcie

Partner