Vybrané oblasti transferového oceňovania

Problematika transferového oceňovania je oblasť, ktorá je zo strany podnikateľských subjektov považovaná za pomerne náročnú s nejednoznačne stanovenými pravidlami, ktoré môžu byť v praxi interpretované na strane správcu dane a na strane daňovníka rôznymi spôsobmi.

Toto školenie nadväzuje na školenie „Úvod do transferového oceňovania“ a jeho cieľom je posunúť účastníkov v tejto nesporne zaujímavej problematike ďalej. Z tohto dôvodu sa zameriame na posúdenie špecifických vybraných typov transakcií medzi závislými osobami, výberom vhodnej metódy transferového oceňovania pri týchto transakciách, kde nájsť porovnateľné údaje pre ocenenie transakcií medzi závislými osobami podľa princípu nezávislého vzťahu, budeme sa venovať jednotlivým častiam analýzy porovnateľnosti a na praktickom príklade si vysvetlíme ako urobiť funkčnú a rizikovú analýzu, ktorá je súčasťou základnej a úplnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

Popis

 

Školenie je určené všetkým, ktorí sa s problematikou transferového oceňovania už stretli a potrebujú si overiť, či pri oceňovaní kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami postupujú správne a tým, ktorí si potrebujú prehĺbiť poznatky v tejto oblasti.

Program

 

  • Princípy transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, závislé osoby
  • Transakcie s nehmotným majetkom
  • Transakcie so službami
  • Finančné transakcie
  • Ďalšie vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania
  • Analýza porovnateľnosti a jej časti
  • Funkčná a riziková analýza – konkrétny príkla
  • Príklady
  • Odpovede na konkrétne otázky v rámci diskusie

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

   

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
18.5.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Silvia Karelová

Pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.
Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2018

Najnovšie videoškolenia lektora

Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017
Transferové oceňovanie – dokumentačná povinnosť a špecifické transakcie medzi závislými osobami (nadstavbové školenie k základným poznatkom o TO)
Transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu, zmeny v legislatíve v roku 2015 (video)

Funkcie

Partner